Projekt pt. „Siła Przedsiębiorczości” Działanie 7.3 RPO WP

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczynają na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu Siła Przedsiębiorczości w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2020 roku do 30 września 2021 roku

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.,

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • są  bezrobotnymi mężczyznami w wieku 30-49 lat.

oraz

rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, którzy chcą odejść z rolnictwa, a ich gospodarstwa nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych,

oraz

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie,

zamieszkujący na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 Kobiet i 30 Mężczyzn bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wielu 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. podkarpackiego, zmierzająca do podjęcia działalności i wzrostu liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw oraz utworzenie 75 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego do 30 września 2021 roku.

Główne rezultaty: utworzenie 75 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wsparciew ramach projektu obejmuje:

  • przeprowadzenie szkoleń grupowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 90 Uczestników i Uczestniczek projektu w celu nabycia kompetencji z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej  (realizacja szkoleń w podziale na 9 grup szkoleniowych po 10 Uczestników, Uczestniczek projektu w wymiarze 48 godzin zegarowych na jedną grupę szkoleniową),
  • udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie stawki jednostkowej 23050,00 złotych na podjęcie działalności gospodarczej,
  • przyznanie wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w kwocie netto 2400,00 złotych miesięcznie dla 75 Uczestników/Uczestniczek.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 678 499,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 976 724,15 PLN

Rekrutacja do projektu: maj/czerwiec 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: ul. Sienkiewicza 1/34, 39-300 Mielec budynek Papillon, III piętro Anna Pawlos – Kierownik projektu Tel. 511 059 713

biuro@aspproject.pl  

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ:

Dokumentacja rekrutacyjna 24.05.2020 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – aktualizacja

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrob niezarejestr

Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo

Załącznik nr 4 Oświadczenie Kandydata o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7 Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testu kompetencji

Załącznik nr 8 Oświadczenie status osoby z niepełnosprawnościami

Załącznik nr 9 Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego posiadającego co najmniej 3 dzieci do 18 lat

Załącznik nr 10 Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 11 Oświadczenie Uczestnika Uczestniczki projektu

Wsparcie finansowe 24.05.2020 r.:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – aktualizacja

Załącznik nr 1 Wzór Biznesplanu

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej Biznesplanu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Załącznik nr 5 Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu

Załącznik nr 6 Umowa dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej – aktualizacja

Załącznik nr 7 Umowa na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin – prac KOW – aktualizacja

Wzór – FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE-MINIMIS

Oświadczenie dla osób odchodacych z KRUS na ZUS

Zwrot kosztów dojazdu oraz opieki:

Regulamin zwrotu kosztow dojazdu i opieki

Załącznik 1 Wniosek o zwrot kosztów przejazdów

Załącznik 2 Oświadczenie zwrot kosztów dojazdu

Załącznik 3 Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Załącznik 4 Oświadczenie opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Załącznik 5 Wzór Umowa zlecenie

Dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia finansowego i pomostowego:

ROZLICZENIE – finansowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU – dokonanie zakupów w ramach stawki jednostkowej

Oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU – używany środek trwały stawka jednostkowa

Oświadczenie SPRZEDAWCY – używany środek trwały stawka jednostkowa

Zapytania ofertowe.:

1/7.3/SP/2020 – 31.07.2020 r.  

error: Content is protected !!