Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER

LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu W sukcesie jest POWER w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od: 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 54 osób (30 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15 – 29 rok życia oraz utworzenie nowych miejsc pracy w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Wsparciem objęte będą osoby zamieszkujące teren województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC) pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawnościami. W ramach projektu zapewnione zostanie wsparcie indywidualne oraz kompleksowa aktywizacja zawodowo edukacyjna osób młodych.

Grupa docelowa:

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 54 osoby spełniające kryteria:

  • są w wieku 15-29 lat (do ukończenia 30 r.ż.)
  • zamieszkują województwo podkarpackie
  • są osobami biernymi – nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
    w trybie dziennym (weryfikacja czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) – tzw. młodzież NEET
  • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy

RODZAJ WSPARCIA DOTYCZĄCY STAŻU ZAWODOWEGO:

Indywidualny Plan Działania, którego celem będzie analiza stopnia oddalenia od rynku, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz określenie profilu pomocy dla Uczestnika Projektu, indywidualna identyfikacja potrzeb – 5 godzin zegarowych.

Poradnictwo zawodowe, którego celem będzie planowanie kariery zawodowej, uzupełnianie / podnoszenie kompetencji / kwalifikacji zawodowych, badanie predyspozycji zawodowych – 5 godzin zegarowych.

Staże zawodowe łącznie dla 40 Uczestników Projektu, których celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego / praktycznych umiejętności. Staż trwać będzie 6 miesięcy. Uczestnik Projektu podczas trwania Stażu zapewnione będzie miał badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, możliwość zwrotu kosztu dojazdu na staż.

 

RODZAJ WSPARCIA DOTYCZĄCY DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Indywidualny Plan Działania, którego celem będzie analiza stopnia oddalenia od rynku, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz określenie profilu pomocy dla Uczestnika Projektu, indywidualna identyfikacja potrzeb – 5 godzin zegarowych.

Poradnictwo zawodowe, którego celem będzie planowanie kariery zawodowej, uzupełnianie / podnoszenie kompetencji / kwalifikacji zawodowych, badanie predyspozycji zawodowych – 5 godzin zegarowych.

Szkolenie przed założeniem działalności gospodarczej, zakres szkolenia obejmuje tematy: rejestracja działalności gospodarczej, księgowość w firmie, biznesplan, zasady rozliczanie dotacji – 24 godziny zegarowe.

Doradztwo przy pisaniu biznesplanu, którego celem będzie wsparcie indywidualne w przygotowaniu biznesplanu – średnio 10 godzin zegarowych.

Pośrednictwo pracy, którego zadaniem będzie analiza ofert na lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia. Uczestnik Projektu otrzyma pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Wsparciem finansowym i pomostowym zostanie objętych 10 Uczestników z najwyższą oceną biznesplanów. Dotacja na rozpoczęcie działalności wypłacona zostanie jednorazowo w maksymalnej kwocie 23 050,00 złotych. Wsparcie pomostowe będzie wypłacane w transzach 800,00 złotych miesięcznie przeznaczone na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez pierwsze 12 miesięcy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi: 938 020,02 zł

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Lootus Joanna Jędrzejowska

ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
mail: paulina.marszalek@lootus.pl
Tel: 728 545 785

www.wsukcesiejestpower.pl

error: Content is protected !!