Projekt pt. „Staże zawodowe dla bezrobotnych” Działanie 7.1 RPO WP

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos rozpocznie na terenie województwa podkarpackiego realizację nowego projektu pt.:  „Staże zawodowe dla bezrobotnych” w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Planowany termin rekrutacji: Rekrutacja będzie przeprowadzona w okresie 01-03.2022 r. w III turach w zależności od liczby zgłoszeń.

GRUPA DOCELOWA:

Grupa docelowa to 85 osób (45 Kobiet i 40 Mężczyzn) bezrobotnych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC.), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących co najmniej do jednej z grup tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu dla Uczestników/czek projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe oraz stypendium szkoleniowe,
 • 6 miesięczne staże zawodowe dla 85 Uczestników/czek,
 • refundacja części wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr. tel. 511 059 713