Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem oceny  merytorycznej biznesplanów uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 listopada 2020 r. trwa procedura odwoławcza – uczestnicy projektu, których biznesplany zostały umieszczone na liście rezerwowej mają możliwość złożenia odwołania od otrzymanej oceny merytorycznej.

Po zakończeniu procedury odwoławczej na stronie internetowej zostanie zamieszczona ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (przewidywany termin to 9, 10 listopad 2020 r.).

W związku z powyższym po zakończeniu procedury odwoławczej i ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej tj.:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS,

  • kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),

  • dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności gospodarczej – (zaświadczenie lub kserokopia umowy z bankiem),

  • aktualne dane z dowodu osobistego Uczestników/czki projektu,

  • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (załącznik do pobrania ze strony internetowej www.aspproject.pl).

UWAGA!

W zaświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, należy podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być tożsama z datą podpisania UMOWY dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej.

 


HARMONOGRAM terminów rejestracji działalności gospodarczej oraz podpisania umowy

 

 Harmonogram
przedstawiamy Państwu celem usprawnienia procedury podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej. Dodatkowo Każdy uczestnik projektu po ogłoszeniu ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów otrzyma oficjalne pismo dotyczące niniejszej sprawy (daty wskazane w piśnie będą tożsame z datami wskazanymi w harmonogramie).

Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy wszystkie ww. dokumenty muszą zostać zweryfikowane przez pracowników biura projektu.

Przypominamy, że we wpisie do CEIDG należy wskazać dokładnie takie same kody PKD jak w biznesplanie (istotne jest, który kod PKD został wskazany jako przeważający).

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust. 10 Uczestnik/czka projektu ma obowiązek na etapie rejestracji firmy powołać zarządcę sukcesyjnego. W przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w przypadku śmierci Uczestnika/czki projektu w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG, nie jest wymagany zwrot wsparcia finansowego.

UWAGA!

Dokumentację związaną z podpisaniem umowy można dostarczać:

  • na adres e-mail: biuro@aspproject.pl
  • pocztą tradycyjną na adres biura projektu: ul. Wolności 48, 39-300 Mielec,
  • osobiście do biura projektu.

Należy pamiętać iż wszystkie dokumenty przesłane e-mailem należy dostarczyć w wersji papierowej w dniu podpisania umowy.

Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą datą oraz czytelnym podpisem.

Wszelkie dane z dowodu osobistego uczestnika projektu, poręczyciela oraz ich współmałżonków należy przesłać e-mailem. Inna forma przekazania danych nie jest preferowana. Dowody osobiste należy przedstawić do wglądu w dniu podpisania umowy.

Przypominamy, iż w dniu podpisania umowy konieczna jest obecność: uczestnika projektu wraz ze współmałżonkiem (jeśli dotyczy) oraz poręczyciela wraz ze współmałżonkiem (jeśli dotyczy).

Nie dostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania dalszym udziałem w projekcie.

Przypominamy również o wyrobieniu pieczęci firmowej, która będzie niezbędna przy podpisywaniu dokumentów projektowych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z biurem projektu.

error: Content is protected !!