Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w celu podpisania umowy  należy dostarczyć:

 • dane z dowodu osobistego współmałżonka Uczestnika /Uczestniczki projektu – jeśli dotyczy,
 • dane z dowodu osobistego poręczyciela,
 • dane z dowodu osobistego współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy.

dane z dowodu osobistego  to:

 • imię i nazwisko,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • pesel,
 • imiona rodziców,
 • adres zamieszkania,
 • miejsce urodzenia.

W przypadku braku adresu zamieszkania na dowodzie osobistym należy podać aktualny adres zamieszkania tj. ulica  nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

Dane z dowodów osobistych ww. osób należy przesłać w treści e-maila, w wersji edytowalnej na adres biura projektu tj.  biuro@aspproject.pl w terminie do 13.11.2020 r. NIEDOPUSZCZALNE JEST PRZESYŁANIE SKANÓW DOWODÓW OSOBISTYCH!!!

 • dokumenty potwierdzające dochody poręczyciela zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wszelkie dokumenty związane z podpisaniem umowy oraz poręczeniem przesyłamy jedną wiadomością e-mail, tytuł wiadomości to numer biznesplanu.

W przypadku trudności związanych z dostarczeniem dokumentów potwierdzających dochód poręczyciela we wskazanym terminie  tj. do 13.11.2020 r. możliwe jest dostarczenie ww. dokumentów do biura projektu maksymalnie na 3 dni kalendarzowe przed podpisaniem umowy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zapisy dotyczące PORĘCZENIA wynikające z  5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:


§ 5

ZABEZPIECZENIE UMOWY DOFINASOWANIA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby fizycznej.

 2. Poręczycielem mogą być osoby fizyczne w wieku do 65 roku życia osiągające dochód
  z tytułu:

  • wynagrodzenia za pracę (umowa zawarta na czas nieokreślony lub czas określony na co najmniej okres 2 lat licząc od dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego),

  • prowadzonej działalności gospodarczej (działalność prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy) i rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych (pełna księgowość bądź książka przychodów i rozchodów),

  • emerytury, rentyprzyznanej na stałe lub na czas określony na co najmniej okres 2 lat licząc od dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 3. Minimalny miesięczny dochód netto poręczyciela powinien wynosić 2 400,00 zł.

 4. Poręczycielem mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także
  w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.

 5. Poręczycielami nie mogą być osoby, które są już poręczycielami w ramach innych umów o przyznanie wsparcia na założenie działalności gospodarczej (w tym w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy).

 6. Poręczycielem nie może być współmałżonek Uczestnika/Uczestniczki projektu, nawet w sytuacji posiadania rozdzielności majątkowej.

 7. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:

  • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 30 dni od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy,

  • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

   1. wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   2. zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 30 dni od daty wystawienia),

   3. zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków (ważne 30 dni od daty wystawienia),

   4. kserokopii deklaracji PIT-36 za ostatni rok kalendarzowy, w którym podpisywana jest umowa na otrzymanie wsparcia finansowego.

  • przez Poręczyciela będącego emerytem lub rencistą kopii decyzji o przyznaniu emerytury/renty i dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z trzech ostatnich miesięcy.

 8. W przypadku, gdy Uczestnik/Uczestniczka projektu czy Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarcze potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta i poręczenie, w obecności pracownika Beneficjenta.

 9. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta pomocy wynikające zarówno z umowy o udzielenie wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej jak i umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

 10. Forma zabezpieczenia wsparcia finansowego i pomostowego określana jest w Umowie na udzielenie wsparcia finansowego.

 11. Na uzasadniony wniosek Uczestnika/Uczestniczki projektu dopuszcza się możliwość uwzględnienia innych form zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.
error: Content is protected !!