REKRUTACJA DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14.02.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpoczyna I TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.   Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

Rozliczenie przyznanego wsparcia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo przypominamy, iż zbliża się okres rozliczenia pierwszej transzy wsparcia pomostowego. Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego, otrzymanego przez Uczestnika projektu polega na złożeniu przez Uczestnika projektu Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego wraz z kopią dokumentów księgowych oraz wyciągami bankowymi, potwierdzającymi poniesienie danego wydatku ujętego w zestawieniu. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone Read more about Rozliczenie przyznanego wsparcia – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zamieszczamy zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej. AKTUALNY HARMONOGRAM terminów rejestracji działalności gospodarczej oraz podpisania umów

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania oraz ostateczną listę rezerwową biznesplanów. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” opublikowane listy zawierają ostateczną i wiążącą ocenę, od której nie przysługuje odwołanie. OSTATECZNA LISTA RANKIGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWAYCH DO DOFINANSOWANIA OSTATECZNA LISTA REZERWOWA BIZNESPLANÓW

Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Informujemy, iż w celu podpisania umowy  należy dostarczyć: dane z dowodu osobistego współmałżonka Uczestnika /Uczestniczki projektu – jeśli dotyczy, dane z dowodu osobistego poręczyciela, dane z dowodu osobistego współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy. dane z dowodu osobistego  to: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, pesel, imiona rodziców, adres zamieszkania, miejsce urodzenia. Read more about Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem oceny  merytorycznej biznesplanów uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 listopada 2020 r. trwa procedura odwoławcza – uczestnicy projektu, których biznesplany zostały umieszczone na liście rezerwowej mają możliwość złożenia odwołania od otrzymanej oceny merytorycznej. Po zakończeniu procedury odwoławczej na stronie internetowej zostanie zamieszczona ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do przyznania Read more about Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa uprzejmie informuje, iż wszystkie biznesplany złożone w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. W dniach od 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. prowadzona jest ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członków KOW.

error: Content is protected !!