Rozliczenie przyznanego wsparcia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo przypominamy, iż zbliża się okres rozliczenia pierwszej transzy wsparcia pomostowego.

Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego, otrzymanego przez Uczestnika projektu polega na złożeniu przez Uczestnika projektu Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego wraz z kopią dokumentów księgowych oraz wyciągami bankowymi, potwierdzającymi poniesienie danego wydatku ujętego w zestawieniu. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą  „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu.

Należy pamiętać iż ostatni dzień okresu rozliczeniowego przypada na jeden dzień wcześniej w danym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej, niż termin podpisania umowy. Np. Jeżeli Uczestnik projektu podpisał umowę 20 listopada, to płatności należy dokonać do 19 grudnia. Przy dokonywaniu rozliczenia znaczenie ma data zapłaty, a nie data wystawienia dokumentu. Należy pamiętać, iż rozliczamy kwotę 2 400,00 zł netto. Ewentualną kwotę podatku vat Uczestnik/Uczestniczka projektu pokrywa z własnych środków.

Uprzejmie informujemy, iż dokumentacja związana z rozliczeniem wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego jest zamieszczona na stronie http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/

Dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia finansowego i pomostowego:

ROZLICZENIE – finansowego wsparcia pomostowego
Oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU – dokonanie zakupów w ramach stawki jednostkowej
Oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU – używany środek trwały stawka jednostkowa
Oświadczenie SPRZEDAWCY – używany środek trwały stawka jednostkowa

error: Content is protected !!