Zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zamieszczamy zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej. AKTUALNY HARMONOGRAM terminów rejestracji działalności gospodarczej oraz podpisania umów

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania oraz ostateczną listę rezerwową biznesplanów. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” opublikowane listy zawierają ostateczną i wiążącą ocenę, od której nie przysługuje odwołanie. OSTATECZNA LISTA RANKIGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWAYCH DO DOFINANSOWANIA OSTATECZNA LISTA REZERWOWA BIZNESPLANÓW

Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Informujemy, iż w celu podpisania umowy  należy dostarczyć: dane z dowodu osobistego współmałżonka Uczestnika /Uczestniczki projektu – jeśli dotyczy, dane z dowodu osobistego poręczyciela, dane z dowodu osobistego współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy. dane z dowodu osobistego  to: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, pesel, imiona rodziców, adres zamieszkania, miejsce urodzenia. Read more about Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem oceny  merytorycznej biznesplanów uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 listopada 2020 r. trwa procedura odwoławcza – uczestnicy projektu, których biznesplany zostały umieszczone na liście rezerwowej mają możliwość złożenia odwołania od otrzymanej oceny merytorycznej. Po zakończeniu procedury odwoławczej na stronie internetowej zostanie zamieszczona ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do przyznania Read more about Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

error: Content is protected !!