WYDŁUŻENIE III TURY REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż wydłużamy do 31.05.2022 r. III TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w biurze projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w godzinach od 9:00 do 15:00,
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w terminie trwania rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu oraz pod numerem tel. 511 059 713

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej aspproject.pl w zakładce PROJEKTY REALIZOWANE/

http://aspproject.pl/index.php/2021/11/05/staze-zawodowe-dla-bezrobotnych/

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

error: Content is protected !!