WYDŁUŻENIE III TURY REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż wydłużamy do 31.05.2022 r. III TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. DO PROJEKTU ZAPRASZAMY: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie Read more about WYDŁUŻENIE III TURY REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

error: Content is protected !!