II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.03.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpocznie II TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Read more about II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

error: Content is protected !!